ഓ ബാബു വിസ ഒത്തു ബൂം ബൂം ft Bad Boy, Fun and Real facts

Languages and pronunciations sometimes can be interpreted in real funny ways.

One such instance that has gone viral in WhatsApp Malayalee groups is ഓ ബാബു വിസ ഒത്തു
ബൂം ബൂം, പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ ബൂം ബൂം.

The WhatsApp message which has been forwarded++++ times goes like this:-

ഓഡിയോ play ചെയ്തോണ്ട് വായിക്കുക

ഓ ബാബു വിസ ഒത്തു ബൂം ബൂം
ഓ ബാബു വെടി കൊണ്ടു ബൂം ബൂം
ഓ ബാബു ബാബു ഹൊ ബാബു ബാബു ഹൊ
ഓ ബാബു വിസ ഒത്തു ബൂം ബൂം
ഓ ബാബു വെടി കൊണ്ടു ബൂം ബൂം
ഓ ബാബു ബാബു ഹൊ ബാബു ബാബു ഹൊ
പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ
പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ ബൂം ബൂം
പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ….
ബൂം ബൂം പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ….
ബൂം ബൂം വിസ ഒത്തു ബൂം ബൂം
വെടി കൊണ്ടു ബൂം ബൂം പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ
ബൂം ബൂം പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ….
ബൂം ബൂം പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ പിന്നുണ്ടൊ….
ബൂം ബൂം വിസ ഒത്തു ബൂം ബൂം വെടി കൊണ്ടു ബൂം ബൂം
😅😅😅😅😅😅😅

For those who can read Malayalam will ROFL by the end of these 45 seconds.

I was just curious about the song. So I went tracking this song and the real lyrics. The original song called Bad Boy is by Norwegian musician Martin Tungevaag & the Swedish Robbin Söderlund (known as Raaban). They both share an interest in the EDM genre – Electronic Dance Music, the ones that make you move your feet in the dance clubs (sadly pre covid era ).

The song goes like this:

Original lyrics:-

Oh, bad boy messing with the boom boom
Oh, bad boy riding on the vroom vroom
Oh, bad boy, bad boy hah
Bad boy, bad boy hahOh, bad boy messing with the boom boom
Oh, bad boy riding on the vroom vroom
Oh, bad boy, bad boy hah
Bad boy, bad boy hah

Tinoda-tinoda-tinoda-tinoda-tinoda-tinoda-boom-boom

The Malayalam fun pun interpretation was mentioned by a youtube channel BGM World in the comment section of one of the videos of Bad Boy. Hats off to the person who came out with this interpretation 🙂 I hope someone helps in finding the person who wrote this line which has made malayalees go rolling on the floor laughing.

This was later picked up as a small snippet in the show ‘Malayalee Poliyale’ by Akshay Vlogger. Akshay has a subscriber base of 739k in YouTube. It made lot of malayalees to check the actual song and comment on it.

If you check the comments under the original video of Bad Boy at the start of this page, you will see the majority of comments are from the unique people from the southern part of India, the special Malayalees :).

In this current era, where trolls, memes, infotainment, news, fake news, and now even a virus like Covid spreads across the globe by just a touch / click in a matter of seconds / minutes / hours / days, you never know when things will actually go ‘viral’ :).

But definitely moments / fun interpretations like these helps to bring a big smile if not a laugh riot in otherwise a dull 2020.

Hope the new year 2021 will be the filled with lot of fun moments which is very much required for each and every person.

Anyways , O Babu Visa othu, pinunda pinunda … hahahaha…!!!

Another one for the road: Russian Malayalam combo 🙂

2 thoughts on “ഓ ബാബു വിസ ഒത്തു ബൂം ബൂം ft Bad Boy, Fun and Real facts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.